top of page

Acerca de

Europa mapucle
2% PRE LEBO MADVED

Učíme vás hrou aj vďaka vašim dvom percentám.​

Viete čo to znamená vytvoriť náučno zábavnú hru?

 

Sú to mesiace práce. Od nápadu po reálny produkt prejde niekedy aj štvrť roka. Reč je o práci na počítači ale aj v dielni cez ktorú prejdú desiatky prototypov. Robíme to s nadšením, pretože veríme vo vzdelávaní hrou, robíme to z lásky k hrám a vidiny jednoduchšieho vzdelávania.

 

Za materiál, členstvo v dielni a za hodiny laserovania prototypov sa nedá platiť láskou. Potrebujeme vaše 2 %. Pomôžte. ĎAKUJEME!

Na čo konkrétne využijeme tieto finančné prostriedky?

V roku 2024 chceme vyrobiť našu prvú vlastnú veľkú spoločenskú o fungovaní ekosystémov v spolupráci s občianskym združením Lesmír.  Chceme dostať tieto vzdelávacie hry do čo najviac škôl a centier voľného času. Už v tomto momente spolupracujeme s niekoľkými desiatkami po celom Slovensku. Pravidelne požičiavame naše hry na rôzne podujatia, kde sa ľudia môžu učiť. Použité produkty následne darujeme tam, kde potrebujete naviac. Fungujeme už tri roky, podporujete ten náš ďalší vašimi dvomi percentami.

ÚDAJE A TLAČIVÁ

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu Lebo medveď, ktoré stojí sa hrami s ktorými sa zabavíte, aj niečo naučíte:

IČO: 52149315

názov: Lebo medveď

Vyberte si postup podľa toho, či ste: zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie alebo právnická osoba.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť prácu nášho občianskeho združenia prostredníctvom 2 % z dane z príjmov.

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: info@lebomadved.sk, 0907 544 744.

Právnická osoba

Formulár DP pre právnické osoby

Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu musí byť 8 eur.

Ak ste sa rozhodli, že svoje 1 % (2 %) zo zaplatenej dane chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu, v tlačive Daňové priznanie pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) – IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. V kolónke 1 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

POZOR!!! – Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – vyplní v časti IV. kolónku 4.

Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane a označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – vyplní v časti IV. kolónky 2 a 3.

V tlačive Daňové prizanie pre PO je uvedená jedna kolónka na poukázanie 1 % (2 %) zaplatenej dane z príjmov právnických osôb v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP), kde je potrebné uviesť analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Zamestnanec

Predloží (donesie alebo pošle poštou) na ktoromkoľvek daňovom úrade do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane.

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania).

Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu).

Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Fyzická osoba

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.

Formulár DP pre fyzické osoby – typ A

Formulár DP pre fyzické osoby – typ B

Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti*.

Riadne vyplnené Daňové priznanie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na váš daňový úrad (podľa miesta bydliska).

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

* Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na info@lebomadved.sk a pošleme vám potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu – Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

bottom of page