top of page

Pravidla a podmínky

1. Definice


1. prodejce - "Lebo medveď" Ul. 29. augusta 20, 811 08 Bratislava majitel obchodu www.beargamers.com (E-shop)
2. Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s Prodávajícím
3. zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.beargamers.com
4. Objednávka - kupní smlouva (faktura), na jejímž základě je realizován prodej zboží
5. naše adresa - Račianska 78, Bratislava

 

 

2. Objednávka


1. Objednávka vzniká jejím potvrzením v procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, nebo při telefonické či e-mailové objednávce zboží. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu www.beargamers.com. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí realizované objednávky, tj. kupní smlouvy.
2. Každou objednávku lze před odesláním telefonicky ověřit

 

 

3. Storno objednávky

1. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu do doby expedice objednaného zboží e-mailem na adresu: info@lebomadved.sk. Informace o odeslání budou kupujícímu zaslány e-mailem nebo oznámeny telefonicky. V oznámení o zrušení objednávky je kupující povinen uvést číslo objednávky. V případě zrušení objednávky uvedené v bodě 1 tohoto článku prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část do zrušení objednávky, prodávající vrací již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila velkoobchodní cena. V takovém případě bude prodávající neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující v době zrušení objednávky již uhradil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající zaplacenou cenu nebo její část do 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
3. Pokud kupující zruší pouze určitou část objednaného zboží, ztrácí automaticky veškeré slevy z této objednávky.

 

 

4. Slevy na objednávku


1. Prodávající nabízí možnost zvýhodněného zvýhodněného nákupu:
- kupující musí být registrovaným uživatelem e-shopu
- Kupující telefonicky nebo e-mailem požádal o individuální slevu na konkrétní produkty
- Kupující používá k nákupu slevový kupón
- každá jednotlivá poskytnutá sleva má svou finanční hodnotu a časovou platnost
- na maloobchodní a velkoobchodní nákupy lze poskytnout slevy
2. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, celá sleva automaticky zaniká a vrácená částka se snižuje o celkovou zlevněnou částku.

 


5. Dárkový kupón


1. Dárkový poukaz, dále jen „dárek“ v našem e-shopu, může kupující uplatnit na zlevnění nákupu
2. Hodnota dárku je v nominálních hodnotách uveďte částky, pokud použijete dárkové poukazy
3. Platnost dárku je 6 měsíců od data závazné objednávky
4. K nákupu může dárek využít kdokoli nejen kupující
5. Je-li hodnota Daru vyšší než objednané zboží, rozdíl v ceně se Kupujícímu nevrací
6. Objednávku s využitím dárku lze provést pouze jako registrovaný uživatel e-shopu
7. V procesu webové objednávky po aktivaci kuponu je nutné objednávku dokončit, jinak dárek ztrácí hodnotu a nelze jej použít podruhé
8. Dárek je zaslán kupujícímu Packeta, nejpozději do 24 hodin od závazné objednávky v pracovní dny.
9. Dárek je zasílán v dárkovém balení
10. Cena poštovného a balného je 3,99 €
11. Okamžikem převzetí dárku kupujícím od kurýrní společnosti nenese prodávající odpovědnost za jeho zneužití, ztrátu, zničení nebo nezákonnou krádež. V tuto chvíli není prodávající povinen vytvořit pro kupujícího náhradní Dárek.
12. Pokud kupující předloží doklad Policie o nedovolené krádeži dárku, prodávající jeho odcizený dárkový kupón deaktivuje a vytvoří kupujícímu nový dárkový kupón, který poskytne pouze v elektronické podobě na poštu kupujícího. Kupující je povinen informovat prodávajícího o nezákonné krádeži jeho dárku co nejdříve.

 

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy


1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, je ze zákona oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení v zákonné lhůtě platí následující podmínky:
- kupující oznámí prodávajícímu úmysl odstoupit od smlouvy co nejdříve písemně na info@lebomadved.sk nebo poštou na naši adresu spolu se zbožím, kopií faktury, podpisem a bankovním převodem. číslo účtu
- zboží zašleme doporučeným a pojištěným kupujícím, nikoliv však na dobírku, nebo doručíme zboží přímo na naši adresu

2. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité, je v původním uzavřeném originálním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží bez dopravné do 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží použité, poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží sníženou v souladu s ust. 457 občanského zákoníku o hodnotě jeho opotřebení ve výši 1 % z celkové ceny zboží za každý den užívání zboží a o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu do 14 pracovních dnů od obdržení odstoupení od smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bankovním převodem určeným kupujícím.
4. Nesplní-li kupující povinnost uvedenou v IV.1.) těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a u. zároveň má nárok na vrácení peněz kupujícímu.

 

 

7. Dodací podmínky


1. Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího.
2. Zásilka zboží vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k použití, případně záruční list.

 


8. Přepravní a manipulační poplatky


1. Kupující volí způsob platby při objednání zboží zaškrtnutím vybrané možnosti

- Způsob platby
1. Zboží můžete zaplatit osobně na naší adrese, dobírkou, převodem na fakturu + další možnosti platby
2. Zákazník je povinen zásilku zkontrolovat a převzít pouze v případě, že vnější obal není nijak poškozen. V případě poškození obalu je možné zboží převzít, ale je nutné provést rezervaci v přepravním listu. Ihned po obdržení zásilky si zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balíku, v případě poškození zboží nebo nekompletnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na naše telefonní čísla nebo emailovou adresu. Na reklamace mechanického poškození výrobku, nebo nekompletnost zásilky po podpisu přepravního listu, která nebude nahlášena ihned, nejpozději do 12 hodin nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce!
3. Při nákupu nad 200 EUR může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy na účet Prodávajícího, a to až do výše 50 % z celkové ceny objednávky a to nejpozději do 24 hodin od jejího potvrzení.
4. Při objednávce do zahraničí prodávající kalkuluje poštovné individuálně, dle váhy zásilky a země, do které zásilku posílá. V případě zásilky do zahraničí je nutné provést platbu předem na základě proforma faktury zaslané prodávajícím.

 

 

9. Záruka, reklamace a servis


1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li pro konkrétní případy stanoveno jinak, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokladů vztahujících se ke zboží oprávněným osoba.
2. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, jakmile vadu zjistí, jinak kupující ztrácí právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
3. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího pouze zboží, které vykazuje vady zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
4. V záruční době má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněného zástupce prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně se záručním listem a stručným popisem. vady.
5. Nárok na záruku zaniká v případě, že vada byla způsobena mechanickým poškozením výrobku zaviněným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách nepečování o zboží , poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami dokumentace, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (nebo jeho části) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.
6. Reklamovaný výrobek je nutné vrátit poštou (ne na dobírku) na adresu naší prodejny, pokud prodávající neurčí jinak. Adresa prodejny: Lebo medveď, Račianska 78, Bratislava
- Reklamovaný výrobek převezmeme na prodejně i osobně.
     7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
8. Prodávající je povinen v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li složité technické zhodnocení stavu reklamace, určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení (dne obdržení reklamovaného zboží). zboží je požadováno nejpozději do 30 dnů. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci neprodleně vyřídí; v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Reklamace však nesmí být vyřízena déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu zboží za nové zboží. Práva kupujícího při uplatnění reklamace:
    
- V případě odstranitelné chyby má kupující právo, aby byla bezplatně a včas odstraněna. O způsobu odstranění chyby rozhoduje prodávající a je povinen chybu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady (opravy) požadovat výměnu vadné věci za vadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
- V případě chyby neodstranitelné, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).
- Má-li věc současně nejméně tři různé odstranitelné chyby, z nichž každá brání řádnému užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Stejné právo má i v případě, že se v záruční době třikrát vyskytne stejná chyba jako alespoň dvakrát opravovaná.
- Reklamace se považuje za vyřízenou - je-li reklamační řízení ukončeno předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí nebo oprávněnou odmítnutí.

 

 

10. Reklamační řád:


Chcete-li uplatnit nárok, postupujte takto:
1. Na naši adresu info@lebomadved.sk zašlete e-mail se svým jménem a telefonním kontaktem (případně přihlašovacím jménem), na kterém vás zastihneme, názvem produktu, číslem faktury a popisem závady.
2. Do 24 hodin (pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou pro zaslání reklamovaného zboží.
3. Zboží zašlete na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury nebo potvrzeným záručním listem. Pokud se dodací adresa opraveného výrobku liší od adresy na faktuře, musíte uvést aktuální adresu a telefonní kontakt.

 

 


11. Smluvní pokuta


Prodávající může kupujícímu uložit smluvní pokutu ve výši 50 € na základě:
1. Pokud kupující nepřevezme svou zásilku od přepravní společnosti, u které byla zvolena dobírka.
2. Prodávající vystaví za porušení Všeobecných obchodních podmínek fakturu s 5denní splatností na 50 €, kterou zašle doporučeně kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.
3. V případě nezaplacení smluvní pokuty postoupí kupující svou pohledávku třetí osobě, která bude pohledávku vymáhat mimosoudní cestou.
4. Kupující dále souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a výše pohledávky vůči prodávajícímu na internetových stránkách www.e-dlznici.sk
5. V případě vyřízení reklamace kupující zajistí, aby záznam o reklamaci kupujícího byl z webových stránek www.e-dlznici.sk co nejdříve odstraněn.
6. Odesláním objednávky na dobírku kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 50 € v případě nevyzvednutí dobírky.

 

 

12. Závěrečná ustanovení


1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o elektronickém obchodu, zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, zákona o ochraně spotřebitele č. 102/2014 Sb. Sb., ve znění pozdějších předpisů. vzniklé nedodržením těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku.
2. Kupující prohlašuje, že se před dokončením objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a plně s nimi souhlasí.
3. Pro jakékoliv informace nás prosím kontaktujte na tel. čísla nebo email.

bottom of page