top of page

Podmienky

1. Definície


1. predávajúci - "Lebo medveď" Ul. 29. augusta 20, 811 08 Bratislava majiteľ obchodu www.beargamers.com (E-shop)
2. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim
3. tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.beargamers.com
4. Objednávka - kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej sa realizuje predaj tovaru
5. naša adresa - Račianska 78, Bratislava

 

 

2. Objednávka


1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia v procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri telefonickej alebo e-mailovej objednávke tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami e-shopu www.beargamers.com. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou realizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
2. Každú objednávku je možné pred odoslaním telefonicky overiť

 

 

3. Zrušenie objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu až do expedície objednaného tovaru e-mailom na adresu: info@lebomadved.sk. Informácie o odoslaní budú kupujúcemu zaslané e-mailom alebo oznámené telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky uvedenej v bode 1. tohto článku predávajúci kupujúcemu neúčtuje žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť až do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila veľkoobchodná cena. V takom prípade bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už v čase stornovania objednávky zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci vráti zaplatenú cenu alebo jej časť do 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
3. Ak kupujúci stornuje len určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z tejto objednávky.

 

 

4. Zľavy na objednávku


1. Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu:
- kupujúci musí byť registrovaný užívateľ e-shopu
- Kupujúci telefonicky alebo e-mailom požiadal o individuálnu zľavu na konkrétne produkty
- Kupujúci používa na nákup zľavový kupón
- každá jednotlivá poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť
- zľavy možno poskytnúť na maloobchodné a veľkoobchodné nákupy
2. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, celá zľava automaticky zaniká a vrátená suma sa znižuje o celkovú zľavnenú sumu.

 


5. Darčekový kupón


1. Darčekový poukaz, ďalej len „Darček“ v našom e-shope, môže kupujúci využiť na zľavu z nákupu
2. Hodnota Daru je v nominálnych hodnotách uveďte sumy, ak použijete darčekové poukážky
3. Platnosť Daru je 6 mesiacov odo dňa záväznej objednávky
4. Darček môže na nákup využiť ktokoľvek nielen kupujúci
5. Ak je hodnota Daru väčšia ako objednaný tovar, rozdiel v cene sa Kupujúcemu nevracia
6. Objednávku s využitím Darčeka je možné uskutočniť len ako registrovaný užívateľ e-shopu
7. V procese webovej objednávky po aktivácii kupónu je potrebné dokončiť objednávku, inak darček stráca hodnotu a nie je možné ho použiť druhýkrát
8. Darček je kupujúcemu zaslaný spoločnosťou Packeta, najneskôr do 24 hodín od záväznej objednávky v pracovných dňoch.
9. Darček je zasielaný v darčekovom balení
10. Cena poštovného a balného je 3,99 €
11. V momente prevzatia Daru Kupujúcim od kuriérskej spoločnosti Predávajúci nezodpovedá za jeho zneužitie, stratu, zničenie alebo nedovolenú krádež. V tomto momente nie je predávajúci povinný vytvoriť pre kupujúceho náhradný Dar.
12. Ak Kupujúci predloží doklad Polície o nedovolenej krádeži Darčeka, Predávajúci deaktivuje jeho odcudzený Darčekový kupón a vytvorí Kupujúcemu nový Darčekový kupón, ktorý poskytne iba v elektronickej podobe na poštu Kupujúceho. Kupujúci je povinný čo najskôr informovať Predávajúceho o nezákonnej krádeži svojho Daru.

 

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, je zo zákona oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie v zákonnej lehote platia nasledujúce podmienky:
- úmysel odstúpiť od zmluvy kupujúci oznámi predávajúcemu čo najskôr písomne na info@lebomadved.sk alebo poštou na našu adresu spolu s tovarom, kópiou faktúry, podpisom a bankovým dokladom. číslo účtu
- tovar zašleme registrovaným a poisteným kupujúcim, nie však na dobierku, alebo doručíme tovar priamo na našu adresu

2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom zapečatenom originálnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez toho, aby bol dotknutý kupujúcim a predávajúcemu. poštovné do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v zmysle ust. 457 Občianskeho zákonníka o hodnote jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od prijatia odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru. tovar predávajúcemu bezhotovostným prevodom určeným kupujúcim.
4. Ak kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v IV.1.) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a pri zároveň má nárok na vrátenie peňazí kupujúcemu.

 

 

7. Dodacie podmienky


1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom čase, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na použitie, prípadne záručný list.

 


8. Prepravné a manipulačné poplatky


1. Spôsob platby si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru zaškrtnutím vybranej možnosti

- Spôsob platby
1. Tovar môžete zaplatiť osobne na našej adrese, dobierkou, prevodom na faktúru + ďalšie možnosti platby
2. Zákazník je povinný skontrolovať a prevziať zásielku len v prípade, že vonkajší obal nie je nijako poškodený. V prípade poškodenia obalu je možné tovar prevziať, avšak je potrebné urobiť výhrady v prepravnom liste. Ihneď po prevzatí zásielky skontrolujte tovar a skontrolujte kompletnosť balíka, v prípade poškodenia tovaru alebo nekompletnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na naše telefónne čísla alebo emailovú adresu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, alebo nekompletnosti zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad s ohľadom na prepravné podmienky prepravcu!
3. Pri nákupe nad 200 EUR môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho zálohu na účet Predávajúceho, a to až do výšky 50 % z celkovej ceny objednávky a to najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.
4. Pri objednávke do zahraničia predávajúci kalkuluje poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a krajiny, do ktorej zásielku posiela. V prípade zásielky do zahraničia je potrebné uhradiť platbu vopred na základe proforma faktúry zaslanej predávajúcim.

 

 

9. Záruka, reklamácie a servis


1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokladov týkajúcich sa tovaru oprávneným osoba.
2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne po zistení vady uplatniť u predávajúceho, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho len tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávneného zástupcu predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom tovaru. defektu.
5. Nárok na záruku zaniká, ak vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku zavineným kupujúcim, neodbornou manipuláciou s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach nestarania sa o tovar , poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami dokumentácie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú vyňaté aj vady spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (alebo jeho časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nemožno ju reklamovať.
6. Reklamovaný výrobok je potrebné vrátiť poštou (nie na dobierku) na adresu našej predajne, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Adresa predajne: Lebo medveď, Račianska 78, Bratislava
- Reklamovaný výrobok prevezmeme na predajni a osobne.
    7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo písomne. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní odo dňa začiatku reklamačného konania (dňa prevzatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovaného tovaru. tovar je požadovaný najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu bezodkladne vybaví; v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Reklamácia však nesmie byť vybavená dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:
   
- V prípade odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby bola bezplatne a včas odstránená. O spôsobe opravy chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady (opravy) požadovať výmenu chybnej veci za vadnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
- Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
- Ak má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, z ktorých každá bráni jej riadnemu užívaniu, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. Rovnaké právo má aj vtedy, ak sa v záručnej dobe trikrát vyskytne rovnaká chyba ako najmenej dvakrát opravovaná.
- Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak je reklamačné konanie ukončené odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie alebo odôvodnením odmietnutie.

 

 

10. Reklamačný poriadok:


Ak chcete uplatniť nárok, postupujte podľa týchto krokov:
1. Pošlite e-mail na našu adresu info@lebomadved.sk s vaším menom a telefónnym kontaktom (prípadne prihlasovacím menom), na ktorom vás zastihneme, názvom produktu, číslom faktúry a popisom závady.
2. Do 24 hodín (pracovných dní) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
3. Tovar zašlite na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry alebo potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa doručenia opraveného výrobku líši od adresy na faktúre, je potrebné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

 

 


11. Zmluvná pokuta


Predávajúci môže kupujúcemu uložiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € na základe:
1. Pokiaľ kupujúci neprevezme svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, u ktorej bola zvolená dobierka.
2. Predávajúci vystaví za porušenie Všeobecných obchodných podmienok faktúru s 5-dňovou splatnosťou na 50 €, ktorú zašle kupujúcemu doporučene na jeho uvedenú adresu z objednávky.
3. V prípade nezaplatenia zmluvnej pokuty postúpi kupujúci svoju pohľadávku tretej osobe, ktorá bude pohľadávku vymáhať mimosúdnou cestou.
4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov ako aj výšky pohľadávky voči predávajúcemu na internetovej stránke www.e-dlznici.sk
5. V prípade vybavenia reklamácie kupujúci zabezpečí, aby bol záznam o uplatnení reklamácie kupujúceho zo stránky www.e-dlznici.sk čo najskôr odstránený.
6. Odoslaním objednávky na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 50 € v prípade, že si dobierku neprevezme.

 

 

12. Záverečné ustanovenia


1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014. Zb., v platnom znení. vzniknuté nedodržaním týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred dokončením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
3. Pre akékoľvek informácie nás prosím kontaktujte na tel. čísla alebo email.

bottom of page